• Home
  • Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

 

Lineas

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op de websites lineas.net; lineasintermodal.net; olb.lineasintermodal.net; lineasacademy.net; lineas.outsystemsenterprise.com en al hun pagina's ("Website") die beheerd worden door LINEAS NV/SA ("Lineas").

 

Wij verzoeken u vriendelijk dit Privacybeleid aandachtig te lezen voordat u de website gebruikt. Dit Privacybeleid geeft u meer informatie over de gegevens die wij verzamelen en verwerken.

 

Persoonsgegevens

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

 

Lineas is een van de grootste particuliere spoorvrachtoperatoren van Europa en biedt spoorproducten van topkwaliteit en complete logistieke oplossingen van deur tot deur. De maatschappelijke zetel van Lineas is gevestigd te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek (België), KBO-nummer 0896.067.192.

 

Wat zijn de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens?

 

Lineas erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van de persoonsgegevens van de personen die voor onze B2B-partners en klanten werken en zal de persoonsgegevens van deze betrokkenen met de nodige zorgvuldigheid behandelen en alleen voor welbepaalde doeleinden gebruiken. Lineas bevestigt uitdrukkelijk dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("AVG").

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Lineas kan (zowel fysiek als via de website) gegevens verwerken die persoonsgegevens van de betrokkene kunnen zijn, zoals de naam van John Smith, zijn e-mailadres en zijn telefoonnummer.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

 

Lineas verzamelt uw gegevens indirect van B2B-partner of klant voor het aanmaken van een account om in te loggen op de website of klantenportaal of direct uit cookies van de website.

 

Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe het wordt gebruikt en welke gegevens het precies verzamelt, kunt u hier terecht op onze pagina over ons cookiebeleid.

 

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Wij verzamelen gegevens om diensten aan onze klanten te leveren, zakelijke diensten te ondersteunen en de klantervaring te verbeteren.

 

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Uw gegevens worden in principe uitsluitend opgeslagen op servers binnen de Europese Unie (EU).

 

In geval van overdracht buiten de Europese Unie worden uw gegevens niet overgedragen aan een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, tenzij de verwerking van uw verzoek vereist dat informatie wordt gedeeld met dochterondernemingen en/of zakenpartners die in andere landen dan EU-lidstaten zijn gevestigd.

 

In die gevallen zorgt Lineas ervoor dat de ontvangers dezelfde gegevensbeschermingsnormen naleven als die welke binnen de EU gelden, hetzij door middel van passende contractuele clausules, hetzij door zich te houden aan de beginselen van de relevante wetgeving.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

B2B partners, klanten en hun werknemers die een account hebben voor de online applicatie(s) van Lineas zijn volledig verantwoordelijk voor de beslissing om hun eigen account op elk moment en naar eigen goeddunken te verwijderen. In ieder geval moeten zij de verwijderingsprocedure uitvoeren voor elke account die niet meer wordt gebruikt.

 

Uw persoonsgegevens worden gewist binnen 30 dagen na de kennisgeving van de B2B-partner of klant dat toegang tot de online Lineas-toepassing(en) niet langer vereist is.

 

Uw rechten

 

Welke rechten kunt u als betrokkene uitoefenen?

 

U kunt uw rechten zoals beschreven in de AVG te allen tijde uitoefenen. Raadpleeg het gedeelte "Met wie contact opnemen" hieronder om uw rechten uit te oefenen. U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 

  • Recht van toegang: de betrokkene heeft altijd de mogelijkheid een verzoek in te dienen om inzage te krijgen in alle verzamelde persoonsgegevens (met inbegrip van de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens, de geschatte bewaringstermijn).
  • Recht van verbetering: de betrokkene heeft het recht te eisen dat Lineas zijn/haar persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, verbetert.
  • Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene kan verzoeken dat zijn/haar persoonsgegevens tijdelijk worden achtergehouden wanneer hij/zij bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens, of wanneer hij/zij de juistheid van de gegevens heeft betwist. De beperking geldt totdat Lineas de juistheid van de gegevens heeft vastgesteld, of totdat het resultaat van het bezwaar bekend is.
  • Recht op wissing ("recht om te worden vergeten"): indien de betrokkene wenst dat zijn/haar persoonsgegevens worden gewist, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met Lineas (privacy@lineas.net) met het verzoek om zijn/haar persoonsgegevens te wissen. Dit is een eenvoudig en gratis verzoek. Let wel: dit recht is niet altijd van toepassing, in sommige gevallen is het niet mogelijk de gegevens te wissen, maar dit zal duidelijk worden aangegeven.
  • Recht van bezwaar: indien de betrokkene het niet eens is met een verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, heeft hij/zij het recht om bezwaar te maken. Dit kan door een verzoek te e-mailen naar privacy@lineas.net. De betrokkene heeft niet het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract tussen Lineas en de betrokkene of diens werkgever.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te ontvangen in een voor iedereen leesbaar formaat, zoals een tekstbestand of een ander digitaal bestand.
  • Recht om een klacht in te dienen: indien de betrokkene niet tevreden is over de manier waarop zijn/haar persoonsgegevens worden behandeld, kan hij/zij een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website: https://www.dataprotectionauthority.be

Bescherming van uw persoonsgegevens

Lineas erkent dat de bescherming van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van de gegevensbescherming. Hoewel het onmogelijk is om de veiligheid volledig te garanderen, zal Lineas passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Cookiebeleid

 

Ons cookiebeleid vindt u hier.

 

Met wie contact opnemen?

 

Uw gegevensbeheerder (LINEAS, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II laan 37, 1030 Schaarbeek (België), ondernemingsnummer: 0896.067.192, btw-nummer: BE0896.067.192).

 

Email: privacy@lineas.net, Website: https://lineas.net staat tot uw beschikking voor elke vraag en, mits bewijs van uw identiteit, voor elk verzoek met betrekking tot de hierboven vermelde rechten.

 

Indien u meer informatie wenst of indien u een klacht wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat, 35 – 1000 Brussel, Tel. + 32 2 274 48 00 – contact@apd-gba.be).

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

 

Lineas kan dit privacybeleid te allen tijde wijzigen en zal de bijgewerkte versie steeds op de website plaatsen, met inbegrip van de datum van de "laatste update".


Laatste update: 7/04/2022