Disclaimer

Deze Disclaimer is van toepassing op de websites http://www.lineas.net en http://lineasintermodal.net en op alle pagina's daarvan (hierna: de 'Website') die door LINEAS worden beheerd (hierna:  'LINEAS'), een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0896.067.192 en met maatschappelijke zetel te Schaarbeek, Koning Albert II-laan, 37, 1030, Schaarbeek (België).

Wij verzoeken U vriendelijk om deze disclaimer aandachtig te lezen voordat U de website gebruikt.  Door de Website te raadplegen, geeft de gebruiker aan dat hij deze disclaimer onvoorwaardelijk aanvaardt.

In deze disclaimer verwijzen 'Wij', 'Ons' en 'Onze' naar LINEAS. 'U' en 'Uw' verwijzen naar de gebruiker van de Website.

 1. Kwaliteit van de producten

  De producten, de aanbiedingen, de Inhoud en het materiaal op deze Website worden aangeboden 'in de staat waarin ze zich bevinden' en zonder enige expliciete of impliciete garantie.  Behalve indien dit bij wet verboden is, wijzen Wij elke expliciete of impliciete garantie af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of niet-inbreuk op intellectueel eigendom.

   

 2. Continuïteit van de dienstverlening 

  Wij garanderen niet dat deze Website of elke functie op deze Website ononderbroken of foutloos zal werken, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat deze Website of de servers waarop deze Website wordt gehost vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

   

 3. Gebruik van de Website

  Het downloaden of anderszins verkrijgen van producten, aanbiedingen, Inhoud en materiaal door het gebruik van de website is op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan Uw computersysteem die, of elk verlies van gegevens dat, hieruit voortvloeit.

   

 4. Inhoud van de Website

  Hoewel er alles aan wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website correct is, wordt er geen garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, geschiktheid voor het doel, bruikbaarheid of volledigheid ervan.  Wij geven geen garanties en doen geen uitspraken over het gebruik of de resultaten van het gebruik van de producten, aanbiedingen en Inhoud op deze Website met betrekking tot juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

  De informatie, software, producten en diensten ('Informatie') die op of via deze Website worden aangeboden, kunnen allerlei gebreken bevatten. De Website geeft de tijdelijke situatie weer van een continu werkproces met betrekking tot informatie. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het bijwerken, de nauwkeurigheid, de integriteit of de relevantie van de informatie, nu of in de toekomst. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

   

 5. Virussen, verliezen, aanvallen
  • Virussen

   Wij zijn niet aansprakelijk voor virussen die ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de Website zouden kunnen voorkomen. Wij wijzen ook elke aansprakelijkheid af voor de schade die deze virussen kunnen veroorzaken. 

    

  • Verliezen

   Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor direct of indirect verlies van welke aard dan ook (waaronder winstderving of verlies van gegevens) dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op de Website. 

    

  • Strafbare feiten

   Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor strafbare feiten die door gebruikers worden gepleegd op basis van een verkeerde interpretatie van de informatie op deze Website.

    

 6. Gebruikte technologieën

  In sommige delen van de Website worden verschillende technologieën gebruikt die welbekend zijn op het internet (bijv. Flash, Active X en JavaScript).

  Wij gebruiken geen enkele technologie om Uw gegevens op Uw computer te bespioneren of te manipuleren.  De gebruikte technologieën worden door verschillende wetten beschermd.  Het verkrijgen van toegang tot deze Website verleent de gebruiker geen licentie om deze technologieën te gebruiken. 

   

 7. Links naar andere websites

  De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of webpagina's van derden en andere partijen of er op een andere manier naar verwijzen.  Wij hebben geen controle over de inhoud of andere kenmerken van die websites of webpagina's en kunnen er in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.  Het feit dat Wij links naar die websites of webpagina's op Onze Website plaatsen, kan niet worden geïnterpreteerd als een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud en/of het privacybeleid van die websites of webpagina's. 

   

 8. Beperkingen op het gebruik van materiaal

  Tenzij anders aangegeven, verlenen Wij U een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht op toegang tot, en op gebruik en weergave van, deze Website en het materiaal dat erop wordt verstrekt voor Uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat U de bepalingen van deze disclaimer volledig naleeft. 

  U erkent dat deze Website informatie, software, foto's, illustraties, videofragmenten, audiofragmenten, tekst, afbeeldingen, pictogrammen, berichten, opmerkingen, feedback, ideeën, notities, tekeningen, artikelen, functionaliteiten en ander materiaal bevat (gezamenlijk 'Inhoud') die worden beschermd door auteursrechten, databankrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technologieën die momenteel bestaan of later worden bedacht. 

  Alle Inhoud is auteursrechtelijk beschermd onder de toepasselijke auteursrechtwetgeving en Wij zijn eigenaar van het auteursrecht op de selectie, coördinatie, vormgeving en verbetering van die Inhoud. Alle handelsmerken die op deze Website verschijnen, zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. 

  Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, contractanten en andere derden kunnen ook aanvullende eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij op deze Website beschikbaar stellen. U mag de Inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk wijzigen, publiceren, verzenden of verspreiden, U mag niet overgaan tot of deelnemen aan de overdracht of verkoop ervan, U mag er geen afgeleide werken van maken en U mag de Inhoud op generlei wijze exploiteren. U mag geen enkele link naar deze Website invoegen of implementeren op een andere website die eigendom is van of die wordt onderhouden of beheerd door U, Uw werkgever of een andere derde zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  Wanneer Inhoud naar Uw computer wordt gedownload, verkrijgt U geen eigendomsrecht op die Inhoud. Het is ten strengste verboden om de Inhoud zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming te wijzigen of voor een ander doel te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik ervan in gedrukte vorm of op een andere website of een ander computernetwerk.

  Door gebruik te maken van deze Website stemt U ermee in geen robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces te gebruiken om pagina's of inhoud van de Website te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LINEAS. U verbindt zich ertoe geen apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van deze Website (proberen) te verstoren.  U verbindt zich er verder toe geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van de Website vormt.

   

 9. Rechtsverhouding

  Het raadplegen van deze Website of het mogelijke gebruik van tools of software die op deze Website worden aangeboden, creëert geen enkele juridische relatie tussen Ons en de gebruiker, tenzij schriftelijk anders vermeld.

   

 10. Schadeloosstelling

  U gaat ermee akkoord Ons en Onze bestuurders, directieleden, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te vrijwaren en, naar Onze keuze, te verdedigen tegen alle claims van derden, aansprakelijkheid, schade en/of kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria en onkosten van advocaten) die voortvloeien uit Uw oneigenlijke gebruik van de Website, Uw schending van deze disclaimer of Uw inbreuk, of de inbreuk of het gebruik door een andere gebruiker van Uw account, op een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit.

   

 11. Diverse bepalingen

  Indien een bepaling van deze disclaimer onwettig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt of wordt verklaard, zal die bepaling worden beschouwd als scheidbaar van deze disclaimer en zal ze geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze disclaimer vormt de volledige overeenkomst tussen U en Ons met betrekking tot het voorwerp van.

   

 12. Toepasselijk privacybeleid

  U kunt het toepasselijke privacybeleid vinden door op deze link te klikken.

   

 13. Bevoegdheidsclausule en toepasselijk recht

  Het Belgisch recht is van toepassing op de relaties tussen Lineas en U. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel (België) bevoegd. Lineas behoudt echter het recht om een vordering in te stellen bij de rechtbanken van Uw woonplaats of Uw maatschappelijke zetel.

   

 14. Contact

Voor vragen over deze disclaimer of de toegankelijkheid van deze Website kunt U contact opnemen met Ons webteam (voor technische of toegankelijkheidsproblemen) op het adres Koning Albert II-laan, 1030 Brussel (België) of via contact@lineas.net, of met Ons juridisch team (over de disclaimer) op hetzelfde adres.